[BG/EN] Как да намерим най-подходящите тагове (част 1) / How to Find the Right Tags (Part 1)

This is a simple guide for newbies on how to understand better the platform, mostly prepared for the Bulgarian communities but it could be useful for everybody!

The English version is below the Bulgarian version!

Това е опростено ръководство за начинаещи как да разберат по-добре платформата, подготвено е предимно за българските общности, но може да бъде полезно за всички!

Английската версия е под българската!

Здравейте, днес ще си поговорим малко за #таговете. Както знаете в блойкчейн платформата Hive основно се генерира съдържание. Използват се няколко основни dApps или децентрализирани приложения за социална активност. Такива са Peakd и добре познатият Ви Ecency. Има и други но за тях ще говоря в друга статия. Тази статия ще има няколко продължения като в тях ще се посочва полезна информация за потребителите.

За да може да бъде едно съдържание полезно за платформата и да бъде оценено/гласувано/спонсорирано по някакъв начин трябва да съдържа няколко елемента:

Заглавие

Разбира се за заглавие трябва да се впише текст, който добре описва целият следващ текст в статията.

Общество

Това реално е мястото където го публикувате - ако направим сравнение с общопопулярния Facebook - това са страниците или групите в които мжете да намерите полезна инфоормация за вас или да споделите такава. Голяма част от обществата имат своя тематика и държат да се добавят статии там подходящи за даденото общество. Ако се публикува съдържание, което модераторите могат да сметнат че е неподходящо е възможно да бъдете заглушени за дадената статия или изобщо за публикуване в даденото общество. Това не означава че няма да можете да публикувате там, а за да видят друготе потребители вашето съдържание трябва да направят няколко стъпки като кликане на прозорец за да го видят.

Тагове или Хаштагове

Докато публикуването в дадено общество се изисква съдържанието Ви да бъде релевантно на него, при таговете има малка промяна. Тоест в една статия можете да съдържате до 10 тага (включително с Обществото) като те могат да бъдат различни или допълващи се.

Ще Ви дам пример за да бъде по-разбираемо

hive_separator.png

Източник @koychev22

Тази статия е ще има някоко продължения с предложения за най-подходящите тагове за различни видове блог публикации. Първата, с която ще започна е на тема градинарство.

Това е публикация на @koychev22 потребител споделил кратко видео с дъщеря си, как е проявила желание да кара "голямо и шумно селскостопанско превозно средство". Тя прилича на баща си - изключително фотогенична е и тя.

hive_separator.png

Таговете които той е използвал са:

Таговете, които е използвал са ОК - тоест няма лош или добър таг, но има по-подходящ.

Има общества, в които се публикува за градинарство, за отглеждане на растения, поддръжка на посеви и продукция. Като според моето търсене най-популярните са тези две общества:

🔗 HiveGarden

hive_separator.png

Ще разгледаме заедно 5 статии публикувани във всяко от обществата както и статия публикувана от официалният модератор на обществото. Популярните тагове, които са използвали потребителите в тези общества са:

A Little Bit of Housekeeping: Establishing Community Guidelines

gardenjournal
hive
communities
gardening
ecotrain
garden
nature
permaculture
agriculture

Източник @gardenhive


New crops harvesting and some crops failed before and now is about to success and the old crops still providing fruits

homesteading
curie
ecotrain
gardenjournal
agriculturalmindset
archon
community
abundancetribe
curangel
ocd

Източник @chuch


Bug Destroy My Bitter Gourd !

gardening
life
insects
art
photography
community
homestead
nature
proofofbrain
appreciator

Източник @steemflow


My Mother's Lilies [ENG-SPA]

garden
gardening
vidapersonal
spanish
photography
proofofbrain
pimp
creativecoin
neoxian

Източник @actioncats


(EN/ES) My plant gave its first peppers!

gardening
gardenjournal
nature
agriculture
homestanding
proofofbrain
ocd
homegardening
appreciator
harvest

Източник @helloisalbani

The Use Of Weed 🌿🌿🌿 As It Has More Importance To Man And Animals. || More For The Ruminant Animal And Non-Ruminant Animals

neoxian
photography
homesteading
gardening
hive
community
archon
pob
original-content
creativecoin

Източник @mattsanthonyit


Making Redcurrant Vinager

deutsch
offgrid
permaculture
gardening
Homesteading
Threespeak
Ecency
neoxian
palnet

Източник @acgalarza


Carolina reaper plants got me totally confused. The peppers on my balcony start to ripe. Hot!

gardening
peppers
superhot
carolinareaper
food
homegrown
ocd

Източник @mdosev


What you sow is what you reap(Backyard gardening update)

neoxian
homesteading
gardening
ocd
hiveph
pilipinas
appreciator

Източник mitch18


Rice Farming: Removing Broadleaves (Sphenoclea zeylanica/Wedgewort) on Our Rice Farm

farming
ricefarming
gardening
rice
ricecrops
hiveph
hivephilippines
philippines

Източник @afterglow

hive_separator.png

Както може би сте забелязали има повтарящи се тагове в анонсираните статии. Тези тагове са вероятно най-добрите за обществото. Не споря дали са най-доброте или не, а само водя статистика от 5 статии - вероятно крайно недостатъчна, но все пак е някакво начало за подбор на тагове.

gardening
ecotrain
garden
nature
gardenjournal
homestead
agriculture
homestanding

homesteading
gardening
farming

hive_separator.png

От направеният анализ на тези 10 статии (10 различни автора) стигнах до заключението, че за статии свързани с земеделието или отглеждането на някакво растение най подходящите тагове са #homesteading и #gardening. В публикациите на авторите ще забележите и други тагове. Реално погледнато всеки автор има някакви предпочитания и добавя свои тагове, или такива които е видял че получава някаква видимост.

Както можете да видите малко по-нагоре съм изнесла всички повтарящи се тагове, тоест има ги минимум в 2 статии от даденото общество. Ако се приеме, че почернените тагове са основните във вашите статии можете да използвате вашите тагове, които вече си харесвате и използвате или комбинация от "забелязаните" от мен и вашите тагове. Това определено ще помогне да имате по-видими публикации от хората, които търсят подобна информация.

Всички споменати автори в тази статия дадени като примери са получили глас от този акаунт и tipping токени.

Hello, today we're going to talk a little bit about #tags. As you know, the Hive blockchain platform is basically about generating content. There are a few main dApps or decentralized social activity apps used. These are Peakd and your well-known Ecency. There are others but I will talk about them in another article. This article will have several sequels stating useful information for users.

In order for a piece of content to be useful to the platform and to be appreciated/voted on/sponsored in some way it needs to contain several elements:

Title

Of course for a headline, you should include text that well describes all the following text in the article.

Society

This is actually where you post it - if we make a comparison with the generally popular Facebook - these are the pages or groups where you can find useful info about you or share such. A lot of societies have their own topics and keep adding articles there relevant to the society. If content is posted that the moderators may deem inappropriate, you may be muted for that article or for posting in that community at all. This doesn't mean that you won't be able to post there, but in order for other users to see your content they have to take a few steps such as clicking a window to see it.

Tags or Hashtags

While posting in a community requires your content to be relevant to it, there is little change with hashtags. That is, you can contain up to 10 tags (including with the Society) in a single article and they can be different or complementary.

I'll give you an example to make it more understandable

hive_separator.png

Source @koychev22

This article is going to have some sequels with suggestions on the most appropriate tags for different types of blog posts. The first one I'll start with is on gardening.

This is a post by @koychev22 a user shared a short video of his daughter showing how she has expressed a desire to drive a "large and noisy farm vehicle". She looks like her dad - she's extremely photogenic too.

hive_separator.png

The tags he used are:

The tags he used are OK - that is, there is no bad or good tag, but there is a more appropriate one.

There are societies that post about gardening, growing plants, maintaining crops and produce. As per my search, these two societies are the most popular:

🔗 HiveGarden

hive_separator.png

We will look together at 5 articles posted in each of the societies as well as an article posted by the official moderator of the society. Popular tags used by users in these communities are:

A Little Bit of Housekeeping: Establishing Community Guidelines

gardenjournal
hive
communities
gardening
ecotrain
garden
nature
permaculture
agriculture

Source @gardenhive


New crops harvesting and some crops failed before and now is about to success and the old crops still providing fruits

homesteading
curie
ecotrain
gardenjournal
agriculturalmindset
archon
community
abundancetribe
curangel
ocd

Source @chuch


Bug Destroy My Bitter Gourd !

gardening
life
insects
art
photography
community
homestead
nature
proofofbrain
appreciator

Source @steemflow


My Mother's Lilies [ENG-SPA]

garden
gardening
vidapersonal
spanish
photography
proofofbrain
pimp
creativecoin
neoxian

Source @actioncats


(EN/ES) My plant gave its first peppers!

gardening
gardenjournal
nature
agriculture
homestanding
proofofbrain
ocd
homegardening
appreciator
harvest

Source @helloisalbani

The Use Of Weed 🌿🌿🌿 As It Has More Importance To Man And Animals. || More For The Ruminant Animal And Non-Ruminant Animals

neoxian
photography
homesteading
gardening
hive
community
archon
pob
original-content
creativecoin

Source @mattsanthonyit


Making Redcurrant Vinager

deutsch
offgrid
permaculture
gardening
Homesteading
Threespeak
Ecency
neoxian
palnet

Source @acgalarza


Carolina reaper plants got me totally confused. The peppers on my balcony start to ripe. Hot!

gardening
peppers
superhot
carolinareaper
food
homegrown
ocd

Source @mdosev


What you sow is what you reap(Backyard gardening update)

neoxian
homesteading
gardening
ocd
hiveph
pilipinas
appreciator

Source mitch18


Rice Farming: Removing Broadleaves (Sphenoclea zeylanica/Wedgewort) on Our Rice Farm

farming
ricefarming
gardening
rice
ricecrops
hiveph
hivephilippines
philippines

Source @afterglow

hive_separator.png

As you may have noticed there are repeating tags in the announced articles. These tags are probably the best for the community. I'm not arguing whether they are the best or not, I'm just keeping stats from 5 articles - probably woefully inadequate, but still a start of sorts for tag selection.

gardening
ecotrain
garden
nature
gardenjournal
homestead
agriculture
homestanding

homesteading
gardening
farming

hive_separator.png

From the analysis of these 10 articles (10 different authors) I came to the conclusion that for articles related to farming or growing a plant the most appropriate hashtags are #homesteading and #gardening. You will notice other hashtags in the authors' posts. Realistically, every author has a preference and adds their own hashtags, or ones that they have seen get some visibility.

As you can see a little further up I've listed all the recurring tags, meaning there are them in at least 2 articles from a given community. Assuming the blacked out tags are the main ones in your articles you can use your tags that you already like and use or a combination of the "noticed" tags from me and your tags. This will definitely help you have more visible posts from people looking for similar information.

hive_separator.png

All of the authors mentioned in this article given as examples have received a voice from this account and tipping tokens.

hive_separator.png

The used images in this article have been created via Canva
All the images or some of them in this article are from this website. All Content on Pixabay is free to use for commercial and non-commercial purposes - Check the license . There are used images from Hive users. Their content have been sourced right after mentioning them.

hive_separator.png

Thank you for reading and have a gorgeous day!