[BG/EN] Регистрирах се, а сега какво? / I've registered now what?

This is a simple guide for newbies on how to understand better the platform, mostly prepared for the Bulgarian communities but it could be useful for everybody!

The English version is below the Bulgarian one!

Това е опростено ръководство за начинаещи как да разберат по-добре платформата, подготвено е предимно за българските общности, но може да бъде полезно за всички!

Английската версия е под българската!

Честито, вече сте потребител на Hive!

В зависимост, коя платформа за публикуване предпочетете (Ecency, Peakd или Hive.blog разгледайте какви са елементите му. Ще обяснявам за Ecency, тъй като за мен лично той е с най-опростения вариант за публикуване.

Сега ще Ви разкажа, какво е съдържанието на акаунта Ви. Направих снимка на моя акаунт с няколко точки, за да мога да Ви обясня кой елемент какъв е и какво прави.

1 - Communities или казано на български - Общности. Много лесно можете да се ориентирате защото ако сте ползвали някога платформата Facebook. В него има "страници" и "групи", а в Hive са общности. Работят на същия принцип - публикуваш в общност вместо в "страница" или "група".
2 - Това е бърз достъп до основния портфейл.
3 - Настройки - оттам можете да си добавите профилна снимка, както и такава за корица.
Портфейли - Ecency разполага с 2 портфейла
4 - Този портфейл е за Ecency точки, те се печелят когато се използва приложението. Всеки коментар, гласуване или публикуване на статия награждава потребителя с такива точки. Те могат да се използват за промотиране/рекламиране на статията или за извикване на бот да гласува за дадената статия.
5 - Този портфейл, съдържа информацията за спечеленото от акаунта.
6 - Известия - ако някой потребител Ви спомене в някоя статия или коментар, получавате известие. Както и когато някой гласува за ваша статия.
7 - Там се намира основното меню на акаунта


 • 5 - Насрочване - Като цяло хубаво е да сте активни в платформата, но понякога публикуването на повече от 2-3 статии се счита, че акаунта е спамърски. Това е вариант да отложите статия във времето. Включена в тази опция статията се публикува автоматично в посочения ден и час.
 • 6 - Снипети - това е мястото където можете да си запазите някаква информация и да я използвате във всяка ваша статия - пример - в края на статията благодарите на тези които са прочели написаното.
 • 7 - Настройки
 • 8 - Смяна на акаунт - ако притежавате повече от един акаунт можете да го добавите от там. Така лесно ще сменяте акаунтите(профилите).
 • 9 - Изход
 • 10 - Мана за гласуване - този процент показва с каква мана разполагате за да гласувате положително за статии на други автори
 • 11 - Мана за гласуване - този процент показва с каква мана разполагате за да гласувате отрицателно за статии на други автори. Системата позволява да се гласува в диапазона от - (минус)100% до +100%

8 - От там може да се промени изгледа на статиите, които виждате (с по малко текст или с повече - преди да ги отворите)
9 - Тук получавате актуална информация относно, стойността на гласа ви с който гласувате за чужди статии, колко процента мана за гласуване ( + и - ) имате, както и какъв е процента Ви с който можете да правите интеракции в платформата (публикуване, коментиране, споделяне). хубавото е, че след определено време те се "самонапълват"
10 - Натискайки на логото вие виждате какъв е потока от статии на хора или Общества, които следвате. Така по лесно можете да гласувате за тях, без да се налага да ги издирвате
11 - Това е Вашата репутация като автор. Това число се увеличава, когато публикувате, получавате "гласове" и коментари за вашите статии.
12 - Забравих да добавя и търсачката. При нея особеното е, че когато търсите акаунт на някой потребител трябва да напишете @ и след това името, появява се падащо меню и трябва да изберете правилния профил от менюто.

След създаването на акаунта желателно е първото нещо което да се направи е да се напише една статия, в която се представяте.


Congratulations, you are now a Hive user!


Depending on which publishing platform you prefer (Ecency, Peakd, or Hive.blog) check out what its features are. I'll explain about Ecency, since for me personally it has the simplest publishing option.

Now I will tell you what the content of your account is. I took a picture of my account with a few dots so I can explain to you which item is what and what it does.

1 - Communities or in English - Communities. You can easily find your way around because if you have ever used the Facebook platform. It has "pages" and "groups", and Hive has communities. They work on the same principle - you post in a community instead of a "page" or "group".
2 - It's quick access to the main wallet.
3 - Settings - from here you can add a profile picture, and one for your cover.
Wallets - Ecency has 2 wallets
4 - This wallet is for Ecency points, these are earned when using the app. Each comment, vote or posting of an article rewards the user with such points. They can be used to promote/advertise the article or to call a bot to vote for the article.
5 - This portfolio, contains the information about what the account has earned.
6 - Notifications - if a user mentions you in an article or comment, you get a notification. As well as when someone votes on your article.
7 - This is where the main account menu is located.


 • 5 - Scheduling - It's generally good to be active on the platform, but sometimes posting more than 2-3 articles is considered spamming the account. This is an option to defer an article in time. Included in this option the article is automatically published on the specified day and time.
 • 6 - Snippets - this is where you can save some information and use it in each of your articles - example - at the end of the article you thank those who have read what you have written.
 • 7 - Settings
 • 8 - Change Account - if you have more than one account you can add it from there. This will make it easy to change accounts(profiles).
 • 9 - Exit
 • 10 - Voting mana - this percentage shows how much mana you have to vote positive for articles by other authors
 • 11 - Voting mana - this percentage shows how much mana you have to vote negative for articles by other authors. The system allows you to vote in the range of - (minus)100% to +100%

8 - From there you can change the view of the articles you see (with less text or more - before you open them)
9 - Here you get up-to-date information about, the value of your vote with which you vote for other people's articles, what percentage of voting mana ( + and - ) you have, and what is your percentage with which you can make interactions on the platform (posting, commenting, sharing). the good thing is that after a certain time they "self-replenish"
10 - By clicking on the logo you see what is the flow of articles of people or Societies you follow. This way you can vote for them more easily without having to hunt them down
11 - This is your reputation as an author. This number increases when you post, get "votes" and comments on your articles.
12 - I forgot to add the search engine. What's special about it is that when you search for a user's account you have to type @ and then the name, a drop down menu appears and you have to select the correct account from the menu.

After creating the account it is desirable that the first thing to do is to write an article introducing yourself.