[BG/EN] Заплаха от хакване [част 1]?? / Hack attack [part 1]??

This is a simple guide for newbies on how to understand better the platform, mostly prepared for the Bulgarian communities but it could be useful for everybody!

The English version is below the Bulgarian version!

Това е опростено ръководство за начинаещи как да разберат по-добре платформата, подготвено е предимно за българските общности, но може да бъде полезно за всички!

Английската версия е под българската!

Всеки от нас усърдно публикува в блога си и в различни Общества. А замисляли ли сте се дали сте защитени?

Все повече потребители пропищяват, че са загубили достъп до акаунта си. Сменени кллючове, изтеглени монети ... Загубвате всичко заработено за минути! За да се предотвратят такива действия от изключителна важност е ДА НЕ ДАВАТЕ на никого своите КЛЮЧОВЕ. Екосистемата няма единен орган, към когото да се обърнете за помощ за възвръщане на акаунта и или "пиете една студена вода" или се започва едно ровене за да се намери начин да се оправят нещата.

Ако имате съмнение, че сте натиснали грешна връзка ВЕДНАГА ГЕНЕРИРАЙТЕ нови КЛЮЧОВЕ.

Най-лесно това става през Peakd. Подготвих нагледно стъпките за да се направи това.
1 - отваряте своя профил в Peakd.

2 - Отваряте менюто "Действия на акаунта" или "Account actions".
3 - От там кликате в менюто предпоследния бутон или "Keys & Permissions"

4 - Избирате третия бутон в отворилата се страница (Change Password - в превод смени паролата) [5.1]
5 - Там много ясно са написали с какво да се внимава** [5.2]**

Read before updating your master password and keys:
Never share your master password or keys
Your master password and keys cannot be recovered by PeakD
Backup your keys and keep them safe
If you update your keys you will need to update the configuration of Hive Keychain, PeakLock and Hivesigner

Превод

Прочетете преди да промените мастър паролата и ключовете си
Никога не споделайте мастър паролата или ключовете си
Мастър паролата или ключовете не могат да се възстановят през Peakd
Запазете ги на сигурно място
Ако промените ключовете си, трябва да обновите и конфигурацията им в Hive Keychain, PeakLock и Hivesigner

5.3 - Трябва да сложите отметката - чрез нея се съгласяте че сте на ясно че ще сменяте паролите и ключовете си.
5.4 - Добавяте Личният ключ на собственика (Owner private key)
5.5 - Ако не знаете кой е той, можете да последвате тази връзка и да го намерите, (избира се левия бутон за да се "отворят" покажат всички ключове ще поиска определен ключ/парола - MASTER PASSWORD. След като станат видими копирате Личния ключ на собственика и се връщате тук)
5.6 - Натискате бутона за заявката

След това страницата се обновява, от там можете да си изтеглите новите ключове и главна парола.

Запазете ги на сигурно място!!

Пресен пример за вреда от фишинг е акаунта на @damadama където е кликнала на "лош" линк и е въвела своето потребителско име и ключ - вероятно във фишинг сайт обещаващ нещо страхотно като 50-100 а дори и 300 Hive като награда за гласуване на "свидетел". Тя беше разказала историята си, как година е работила в акаунта, как е закупила монети за да може да се чувства удобно и да публикува на воля чувствата и мислите си. Но ето предоверила се е на непознат потребител, кликнала е и загубва достъпа до акаунта си.

За щастие, успяхме да върнем заедно акаунта, помогна ни един потребител, който се отзова на призива ми за помощ.

И на мен ми попадна такъв коментар като при нея и кликнах..., изместих средствата, които имах в акаунта в друг мой акаунт в който влизам рядко. Генерирах нови ключове и смених "доверения акаунт" - но за това в следващата статия ;)

Надявам се съм ви била полезна и отново ПАЗЕТЕ СИ КЛЮЧОВЕТЕ!


Each of us diligently posts on his blog and in various Communities. But have you ever wondered are you protected?

More and more users are squealing that they have lost access to their account. Keys changed, coins withdrawn... You lose everything you earned just in minutes! To prevent such actions it is of utmost importance that you DO NOT give anyone your KEYS. The ecosystem has no single authority to turn for help in regaining your account, and you either "drink one cold water" or a scramble is started to find a way to make things right.

If you have any doubt that you have pressed the wrong link ALWAYS GET NEW KEYS.

The easiest way to do this is through Peakd. I've prepared a visual of the steps to do this.
1 - open your Peakd account.

2 - You open the "Account actions" menu.
3 - From there you click the second to last button in the menu or "Keys & Permissions"

4 - Select the third button on the page that opens (Change Password) [5.1]
5 - There they have written very clearly what to be careful with** [5.2]**

Read before updating your master password and keys:
Never share your master password or keys
Your master password and keys cannot be recovered by PeakD
Backup your keys and keep them safe
If you update your keys you will need to update the configuration of Hive Keychain, PeakLock and Hivesigner

5.3 - You need to tick the checkbox - by doing this you agree that you are clear that you will change your passwords and keys.
5.4 - You add the Owner private key
5.5 - If you don't know who it is, you can follow this link and find it, (selecting the left button to "open" show all keys will ask for a specific key/password - MASTER PASSWORD. Once visible, copy the Owner's Private Key and return here)
5.6 - Press the button

The page then refreshes, from there you can download your new keys and master password.

Keep them safe!!

A fresh example of phishing harm is @damadama's account where she clicked on a "bad" link and entered her username and key - probably on a phishing site promising something great like 50-100 or even 300 Hives as a reward for voting "witness". She had told her story, how she had worked on the account for a year, how she had purchased coins so she could feel comfortable and post her feelings and thoughts at will. She trusted an unknown user, clicked and lost access to her account.

Fortunately, we were able to get the account back, helped by a user who answered my call for help.

I also came across a comment like hers and clicked..., transferred the funds I had in the account to another account of mine that I rarely log into. I generated new keys and changed the "trusted account" - but more on that in the next post ;)

I hope I've been helpful to you and PLEASE SAVE YOUR KEYS!

I used some materials from this article