[BG/EN] Какво е Плагиатство и защо е опасно! / What is Plagiarism and why is it dangerous!

This is a simple guide for newbies on how to understand better the platform, mostly prepared for the Bulgarian communities but it could be useful for everybody!

The English version is bellow the Bulgarian one!

Това е опростено ръководство за начинаещи как да разберат по-добре платформата, подготвено е предимно за българските общности, но може да бъде полезно за всички!

Английската версия е под българската!

Попаднали вече в платформата, разгледали я и публикували първата си публикация е времето да се запознаете и с правилата в екосистемата.

Те не са много, но е от изключително значение да се спазват, ако не се следват е възможно вашият акаунт да бъде маркиран като "ненадежден", "крадец", или "некачествен" като цяло. Какво ще рече това.

От изключителан важност е да се използват текстове и изображения които са ваши. Не копирани от където и да е и преведени, а ваши си лични. Не е проблем да се ползва и чуждо съдържание, но то трябва да бъде маркирано като чуждо с кавички (" ") или с кода за цитат ( >).

Добре е да не ползвате голямо съдържание от друг източник.

Пример:
Лошо - копиране цялото съдържание от страница в wikipedia или друг сайт.
Добро - 2 изречения или някое заглавие обозначено с (>) и вашето обяснение по дадената тема.

Ето какво съм направила аз - Потърсих какво точно е значението на думата "плагиатство" - статия в wikipwdia. Добавих част от обяснението в нея, и сега ви обяснявам какво трябва да се направи за да се избегне самото плагиатство.

От латински понятието „плагиатство“ означава претенцията за авторство на статии, произведения, книги и др., които в действителност вече са създадени от друг автор. Така плагиатът публикува чужда творба или част от нея под свое име. По този начин той започва да придобива незаслужени облаги. В повечето страни плагиатството се наказва от закона.
Източник

За плагиатство се смята използването на чуждо съдържание (текст), арт изделия или фотографии (има и още неща които влизат в графата, но основно тези са подходящи за "измама" в HIve).

Много често улисали се в писането текст за една страхотна статия, забраваме че не винаги имаме подходящо изображение за нея. Дори и да го намерим някъде в интернет може да се ползва НО, трябва да се напише източника на изображението.

Пример:


Източник - http://medianews.bg/bg/a/kotkite-lyagat-vrkhu-bolnoto-myasto-na-chovek-za-da-go-lekuvat

Трябва да се укаже пътя до изображението (както аз съм направила) или ако е от сайт на фотограф трябва да добавите името на фотографа и връзка към изображението в сайта му(или там от където сте я взели)

Вариантите за добавянето на "Източник" са няколко.
1 - Източник - http://medianews.bg/bg/a/kotkite-lyagat-vrkhu-bolnoto-myasto-na-chovek-za-da-go-lekuvat
- директно поставяне на статиятакъдето е поместено изображението
2 - Източник
- Направа на самата дума "Източник" хипервръзка - линк който води до изображението.

Тъй като кода директно се прихваща искам да ви покажа как изглежда той преди да бъде изпратен за визуализация [Източник] ( http://medianews.bg/bg/a/kotkite-lyagat-vrkhu-bolnoto-myasto-na-chovek-za-da-go-lekuvat ) като между скобите ] и ( не трябва да има празно място.

Реално те правят едно и също нещо, но изглеждат по различен начин.

Към плагиатството се отнасят и литературни творби. Тоест ако дадено стихотворение или разказ не е лично ваш, или трябва да споделите от къде е (книга, автор, издателство, година на публикуване) или по-добре изобщо да не го ползвате във ваша статия. Отново казвам, може да се позлва, но не и цялото съдържание.

Ако имате някакво затруднение, кое може или не може да се публикува, винаги можете да се свържете с мен в Discord (projectmamabg#3575) - където ще ви обясня нужното за да се избегне едно бъдешо наказание.

Once you've registered in the platform, explored it, and published your first publication, it's time to familiarize yourself with the ecosystem rules.

There aren't many, but they are extremely important to follow, if not followed it is possible that your account will be flagged as "untrustworthy", a "thief", or "low quality" in general. What this will mean.

It is extremely important to use texts and images that are your own. Not copied from anywhere and translated, but your own. It's okay to use someone else's content, but it must be marked as foreign with quotes (" ") or the quote code ( >).

It's a good idea not to use a great amount of content from another author.

Example:
Bad - copying all content from Wikipedia's page or another site.
Good - 2 sentences or any title marked with (>) and your explanation on the given topic.

Here's what I did - I looked up exactly what the meaning of the word "plagiarism" is - Wikipedia article. I added part of the explanation in it, and now I'm explaining to you what needs to be done to avoid plagiarism itself.

From the Latin, the term "plagiarism" means the claim of authorship of articles, works, books, etc., that have in fact already been created by another author. Thus, the plagiarist publishes someone else's work or part of it under his own name. In this way he begins to gain undeserved advantages. In most countries, plagiarism is punishable by law.
Източник

Using someone else's content (text), artwork or photographs is considered plagiarism (there are more things that are under this heading, but mainly these are suitable for "cheating" in Hive).

Very often we get caught up in writing text for a great article, forgetting that we don't always have a suitable image for it. Even if we find it somewhere on the internet it can be used BUT, we have to write the source of the image.

Example:


Source - http://medianews.bg/bg/a/kotkite-lyagat-vrkhu-bolnoto-myasto-na-chovek-za-da-go-lekuvat

You need to specify the path to the image (like I did) or if it's from a photographer's site you need to add the photographer's name and a link to the image on their site(or where you got it from)

There are several options for adding a "Source".
1 - Source - http://medianews.bg/bg/a/kotkite-lyagat-vrkhu-bolnoto-myasto-na-chovek-za-da-go-lekuvat
- directly pasting the article where the image is featured
2 - Source
- Making the word "Source" itself a hyperlink - a link that leads to the image.

Since the code directly intercepts I want to show you what it looks like before it is sent to [Source] ( http://medianews.bg/bg/a/kotkite-lyagat-vrkhu-bolnoto-myasto-na-chovek-za-da-go-lekuvat ) for previewing as there should be no blank space between the brackets ] and (.

They do the same thing but look different.

Plagiarism also includes literary works. That is, if a poem or story is not yours personally, you should either share where it is from (book, author, publisher, year of publication) or better not use it in your article at all. Again I say, you can gloss over it, but not the entire content.

If you have any difficulty with what can or cannot be published, you can always contact me on Discord (projectmamabg#3575) - where I will explain what you need to avoid future punishment.

The used images in this article have been created via Canva
All the images or some of them in this article are from this website. All Content on Pixabay is free to use for commercial and non-commercial purposes - Check the license]

4.png

Thank you for reading and have a gorgeous day!