[EN/BG] Първа статия - Представяне / First article - Introduction

This is a simple guide for newbies on how to understand better the platform, mostly prepared for the Bulgarian communities but it could be useful for everybody!

The English version is bellow the Bulgarian one!

Това е опростено ръководство за начинаещи как да разберат по-добре платформата, подготвено е предимно за българските общности, но може да бъде полезно за всички!

Английската версия е под българската!

След като вече разгледахме какво има в Ecency дойде момента за първата Ви публикация - Представяне.

Желателно е тя да е с дължина около 3 минути - това се отнася и за всяка статия

В нея можете да добавите, информация като:

 • как се казвате.
 • какви интереси имате.
 • защо се присъединихте в Hive блогчейн.
 • на какви теми искате да пишете.
 • както и много други неща, които мислите, че биха били интересни за потребителите.
 • можете да споменете и човека, който ви е разказал за Еко Системата Hive и ви е помогнал да се регистрирате.

1 - Добавяте заглавие

2 - Избирате Общност в която искате да публикувате (появява се тяхното лого/икона), ако се вижда вашата профилна снимка както при приложената снимка статията ще се публикува във Вашия блог.

3 - Добавяте до 10 тага, като първият задължително трябва да е introduceyourself, така съобщавате на различни ботове и потребители, които искат да подпомогнат новите акаунти, че сте в системата.

4 - Добавяте самия текст на страницата. В менюто над Заглавието можете да "разкрасите" вашия текст с одебеляване на текста, накланяне и други, както и да добавите изображение.

5 - Това е меню с допълнителни настройки за самата публикация, от там можете да настроите как да се изплаща статията, да насрочвате за публикуване статии, както и да добавяте бенефициенти.
6 - Тук можете да проверите как ще изглежда статията след като я публикувате.
7 - Натискайки този бутон, можете да запазите статията в чернови и да я подършите по-късно.
8 - Публикуване. Когато статията Ви е завършена се натиска този бутон за да се публикува.

Системата на Hive, основно работи с тагове и Общества. Те трябва да са релевантни на темата на дадената статия. Важно е в тази първа публикация да се добавят необходимите тагове, в случая са #introduceyourself, #hive, #bulgaria, (ако споменавате нещо което може да бъде ценно за вас, примерно в статията сте написали че хобито Ви е свързано с отглеждането на цветя можете да добавите таг #flowers или ако е свързано с пътешествия #travel).

It should preferably be about 3 minutes long - this applies to every article

In it you can add, information like:

 • what is your name.
 • what interests you have.
 • why you joined the Hive blogchain.
 • what topics you want to write about.
 • and many other things that you think would be interesting to users.
 • you can also mention the person who told you about the Hive Eco System and helped you sign up.

1 - Add a title

2 - Select the Community you want to post in (their logo/icon appears), if your profile picture is visible as in the attached picture the article will be posted on your blog.

3 - You add up to 10 tags, the first one must be introduceyourself, this is how you tell different bots and users who want to support new accounts that you are in the system.

4 - You add the text itself to the page. In the menu above the Title, you can "beautify" your text with bolding, tilting, and more, as well as add an image.

5 - This is a menu with additional settings for the publication itself, from here you can set how the article pays out, schedule articles for publication, and add beneficiaries.
6 - Here you can check how the article will look after you publish it.
7 - By clicking this button, you can save the article in drafts and tweak it later.
8 - Publish. When your article is complete press this button to publish.

The Hive system, basically works with tags and Societies. They must be relevant to the topic of the given article. It is important to add the necessary tags in this first post, in this case they are #introduceyourself, #hive, #bulgaria, (if you mention something that might be valuable to you, for example in the article you wrote that your hobby is related to growing flowers you can add the tag #flowers or if it is related to travel #travel).

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

The image has been created via Canva

Thank you for reading and have a gorgeous day!