[BG/EN] Помощ - откраднаха ми акаунта! / Help - my account was stolen!

This is a simple guide for newbies on how to understand better the platform, mostly prepared for the Bulgarian communities but it could be useful for everybody!

The English version is below the Bulgarian version!

Това е опростено ръководство за начинаещи как да разберат по-добре платформата, подготвено е предимно за българските общности, но може да бъде полезно за всички!

Английската версия е под българската!

Не е тайна, че лоши неща се случват на постоянно. Затова и трябва да се пазим възможно най-много. Основното нещо, което е необходимо да направим за да защитим себе си и акаунтите, които притежаваме (без значение дали става дума за Hive или някъде другаде) е необходимо да пазим на сигурно място своите пароли или ключове. Желателно е те да не се запазват на устройството с което работите, а на сигурно място като преносима памет - флашка или преносим твърд диск. Така намалявате вероятността някой влязъл в компютъра ви поради някаква причина да навреди на вашите финанси и лични данни.

Не се случва толкова рядко нечии акаунт в Hive за бъде откраднат. В повечето случаи това се случва чрез фалшиви сайтове, наподобяващи някои от вече познатите ни платформи. Изгледа им е единтичен, но реално не стигате до правилното място, а си "давате" потребителското име и паролите/ключовете на трети лица, които 100% ще ви навредят.

За щастие има решение от платформата, с което можете да изпратите заявка за връщане на акаунта, дори и ако са ви "изхврърлили" от профила ви. Реално, ако някой акаунт е хакнат, първото и най-логично нещо е да сменят паролите на акаунта и да ви разлогнат, така че да не можете да достъпите повече акаунта си.

Както споменах в статията за доверения акаунт, той се добавя автоматично при създаването на акаунта и ако случайно този акаунт е HIVE можете да пробвате да възвърнете своя акаунт от тази процедура. Но трябва да знаете последната Мастър парола, която сте имали преди акаунта Ви да бъде хакнат.

След приключването на процедурата задължително трябва да генерирате нови ключове и парола на акаунта си.

It's no secret that bad things happen all the time. That's why we have to be as careful as possible. The main thing we need to do to protect ourselves and the accounts we own (whether it's on Hive or elsewhere) is we need to keep our passwords or keys safe. It is advisable not to save them on the device you are working with but in a secure place such as a portable memory stick or portable hard drive. This reduces the likelihood that someone logging into your computer for any reason will damage your finances and personal data.

It's not that rare for someone's Hive account to be stolen. In most cases, it happens through fake sites resembling some of the platforms we're already familiar with. Their look is uniform, but you don't actually get to the right place, you "give" your username and passwords/keys to third parties who will 100% do you harm.

Luckily there is a solution from the platform that you can use to request your account back, even if you have been "logged out" out of your account. Realistically, if someone's account is hacked, the first and most logical thing to do is to change the account passwords and log out you so can no longer access your account.

As I mentioned in the article about the trusted account, it is added automatically when the account is created, and if by chance that account is a HIVE you can try to recover your account from this procedure. But you need to know the last Master Password you had before your account was hacked.

After completing this procedure, you must generate new keys and password for your account.

The used images in this article have been created via Canva

4.png

Thank you for reading and have a gorgeous day!