[EN/BG] - What is HIVE - Какво е Хайв

I feel that I need to do something more about the Bulgarian communities and helping them to become more successful. That's why I started these tutorials in Bulgarian and English to help the Bulgarian users to understand better how the system works.

Почувствах, че трябва да направя нещо повече за българските общности и да им помогна да станат по-успешни. Ето защо започнах тези статии на български и английски език, за да помогна на българските потребители да разберат по-добре как работи системата.

Hello dear guests, I want to present you with one amazing place where dreams come true.

This is a great opportunity to earn crypto without any investments. Yes, you can still buy from this crypto and use it to improve your profile, it depends on your wishes.

Здравейте, скъпи гости, искам да ви представя едно невероятно място, където мечтите се сбъдват.

Това е една чудесна възможност да печелите криптовалути без никакви инвестиции. Да, все пак можете да купувате от тези крипто и да ги използвате, за да подобрите профила си, това зависи от вашите собствени желания.

Hive is an innovative and forward-looking decentralized blockchain and ecosystem, designed to scale with widespread adoption of the currency and platforms in mind. By combining the lightning-fast processing times and fee-less transactions, Hive is positioned to become one of the leading Web3 blockchains used by people around the world.

Souce: https://hive.io/about

Hive е иновативна и перспективна децентрализирана блокчейн и екосистема, проектирана да се мащабира с оглед на широкото приемане на валутата и платформите. Чрез съчетаването на светкавично бързото време за обработка и трансакциите без такси, Hive е позиционирана да се превърне в една от водещите Web3 блокчейн системи, използвани от хората по целия свят.

Източник: https://hive.io/about

Short said - Hive is an ecosystem that allows being generated cryptocurrency.

Казано на кратко - Хайв е екосистема позволяваща генерирането на клиптовалута.

Benefits

Fast.
Transactions take less than 3 seconds
Scalable.
Future proof resource-bandwidth & storage system.
Powerful.
Battle-tested for 5 years by hundreds of apps, communities & projects around the world.
Souce: https://hive.io/about

Ползи

Бързина.
Транзакциите отнемат по-малко от 3 секунди
Мащабност.
Доказана в бъдещето система за пропускателна способност и съхранение на ресурси.
Сила.
Тествана в продължение на 5 години от стотици приложения, общности и проекти по целия свят.
Souce: https://hive.io/about

How to start earning?

Everything starts with registration in the platform. You can use one of the links below. The first one is my referral link, the second and the third are the links where you will be under one of the admins of the Bulgarian Communities in the platform. If you don't want to be under anybody you can use the fourth link.

https://ecency.com/signup?referral=projectmamabg

https://ecency.com/signup?referral=iliyan90

https://ecency.com/signup?referral=hivebg

https://ecency.com/signup

No matter which link you use you will be at the same place - the ecosystem which generates crypto!

Как да започнете да печелите?

Всичко започва с регистрация в платформата. Можете да използвате една от връзките по-долу. Първият е моят реферален линк, а вторият и третият са линковете, чрез които ще бъдете под един от администраторите на българските общности в платформата. Ако не искате да сте под никого, можете да използвате четвъртия линк.

https://hiveonboard.com/?ref=projectmamabg

https://hiveonboard.com/?ref=iliyan90

https://hiveonboard.com/?ref=hivebg

https://hiveonboard.com

Без значение коя връзка използвате, ще стигнете на едно и също място - екосистемата, която генерира криптовалути!

You may need a phone number to approve the account.

Възможно е да ви е необходим телефонен номер, за да потвърдите профила.

If you followed the instruction of creating an account - Congrats now you are ready to earn/generate!

Ако сте следвали инструкциите за създаване на акаунт - Поздравления, сега сте готови да печелите/генерирате!


Някои от преводите са направени с - https://www.deepl.com/
Some of the translations were done with - https://www.deepl.com/

The image has been created via Canva

4.png

Thank you for reading and have a gorgeous day!