[EN/BG] Как печелим в платформата Hive / How we earn in the Hive platform

This is a simple guide for newbies on how to understand better the platform, mostly prepared for the Bulgarian communities but it could be useful for everybody!

The English version is below the Bulgarian one!

Това е опростено ръководство за начинаещи как да разберат по-добре платформата, подготвено е предимно за българските общности, но може да бъде полезно за всички!

Английската версия е под българската!

Екосистемата Hive предоставя много възможности да се монетизира съдържанието, което се публикува в нея без да се инвестират външни ресурси. Тук ще разгледам няколко от начината как да се случи това.

Едно от основните действия, които се извършват за да се случи "заработване" на средства е публикуването на съдържание.

1 - Публикуване на съдържание (текстове, изображения, NTF, видеа и други)

Всеки текст, добавен от което и да е приложение в платформата позволява да се спечелят ресурси.

2 - Публикуване в различни общества

Всяка публикация в зависимост в кое общество или тагове е добавена, тя има възможността да получи допълнителни токени, които са създадени да бъдат награждавани потребителите на даденото общество.

3 - Коментарите, които получаваме на нашите статии

Те помагат акаунта да се развива и да се покачва неговата репутация, оттам и приходите които можем да генерираме. Желателно е да се отговаря на всеки коментар, който получим, така показваме своята признателност на всеки отделил време да прочете нашата статия да я хареса и коментира. Коментирането не е обвързано с гласуване на статията.

4 - Коментарите, които правим

Не е тайна, че както ние така и другите потребители могат да гласуват за стойностен коментар. За да извлечете максимума от един коментар се стремете той да е максимално описателен, с поне 10 думи или 1-2 цялостни изречения. Можете и да добавите нотка на въпрос в него, така автора на публикацията която коментирате ще отговори на вашия и може да се развие един прекрасен и печеливш разговор между двамата в коментарите.

5 - Гласуване (харесване) на вашите статии

Безспорно, когато публикувате съдържание в зависимост от потребителите гласували за публикацията Вие печелите. За да можете да увеличите шанса си да получите повече гласове или видимост на публикацията се старайте те да са добре изглеждащи - могат да се използват различни маркировки (удебеляване, накланяне на текстове или използване на Заглавия и други), снимки ваши или такива от интернет (трябва да посочите от къде е взета снимката) с добро качество, интересни и подходящи за дадената публикация.

6 - Гласуване на публикациите на други потребители

Когато гласувате за публикациите на другите вие получавате част от стойността на гласа си като отплата, че сте забелязали качествена статия и сте гласували за нея.

7 - Гласуване на коментари

По същият начин както при гласуването на публикациите на другите автори, можете да гласувате и за коментари. При тях също се изплащат награди. Желателно е ако гласувате за коментари те да не бъдат на 100% защото така ще "изхабите" кредита си за гласуване на съдържание. Добър вариант е да гласувате за тях с 20-30-40 процента, дори и 1% би ви донесъл приходи в зависимост от Вашата сила на гласа.

Това на кратко са базовите начини за печелене на криптовалутата Hive. Има и други начини за заработването на валутата, но за тях ще бъде обяснено по подробно в друга статия.

The Hive ecosystem provides many opportunities to monetize the content that is published on it without investing external resources. Here, I'll look at a few of the ways this can happen.

One of the main actions that are done to make monetization happen is publishing content.

1 - Publishing content (text, images, NTF, videos, etc.)

Any text added by any application on the platform allows you to earn resources.

2 - Posting to different communities

Each post in whichever society or tags it is added has the possibility to receive additional tokens that are created to be rewarded to the users of the given society.

3 - The comments we receive on our articles

They help the account to grow and increase its reputation, hence the revenue we can generate. It is desirable to respond to every comment we receive, this way we show our appreciation to everyone who takes the time to read our article to like and comment on it. Commenting is not tied to voting on the article.

4 - The comments we make

It's no secret that both we and other users can vote for a worthwhile comment. To get the most out of the comment, try to make it as descriptive as possible, with at least 10 words or 1-2 complete sentences. You can also add a hint of a question in it, that way the author of the post you are commenting on will answer yours and a wonderful and profitable conversation can develop between the two in the comments.

5 - Vote (like) your articles

Undoubtedly, when you post content depending on the users voted for the post you win. In order to increase your chance of getting more votes or visibility of the post try to make them good looking - you can use different markups (bolding, tilting text or using Headlines, etc), photos of yours or ones from the internet (you have to indicate where the photo was taken from) of good quality, interesting and relevant to the post.

6 - Voting on other users' posts

When you vote for the posts of others you get a part of the value of your vote as a reward for having noticed a quality post and voted for it.

7 - Voting on comments

In the same way as voting on other authors' posts, you can also vote on comments. These also pay prizes. It is preferable that if you vote for comments they are not 100% because this will "waste" your content voting credit. A good option is to vote for them with 20-30-40%, even 1% would bring you revenue depending on your voting power.

These in a nutshell are the basic ways of earning on the Cryptocurrency Hive. There are other ways of earning the currency, but these will be explained in more detail in another article.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)